Open navigation

Công văn 5373/LĐTBXH-VP Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5373/LĐTBXH-VP

V/v chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho mọi người dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn nhân dịp Tết Dương lịch  Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh   hội đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  các cơ quan liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Tập trung  soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người  công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em  hoàn cảnh đặc biệt  các đối tượng chính sách khác trên địa bàn), đặc biệt  những hộ gia đình người  công với cách mạng  khó khăn về nhà  để quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều  quà  được nhận quà trước Tết.

 

2. Tổ chức thực hiện tốt Công văn số 5244/LĐTBXH-BTXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh   hội về việc trợ giúp  hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đối với những địa phương được hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết  giáp hạt đầu năm 2016, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ gạo nhằm khắc phục ngay những sai sót   sở trong quá trình cấp phát, đảm bảo không  người dân nào bị đói, không  tết.

 

3. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình lương, thưởng Tết của người lao động tại các doanh nghiệp, thông tin về đời sống nhân dân tại địa phương, nhất   vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo để  phương án hỗ trợ, xử  kịp thời; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt trẻ em trong dịp Tết.

 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình  giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản  của Ngành tại địa phương trong dịp Tết, báo cáo tình hình hỗ trợ của địa phương cho các đối tượng về Bộ Lao động - Thương binh   hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TKTH.


 

BỘ TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Hải Chuyền

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.