Open navigation

Công văn 5424/BHXH-CSXH Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 

 

BẢO HIỂMHỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5424/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

  

Kính gửi:  - Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm hội Công an nhân dân.

 

Thực hiện Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015; số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh hội quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội (BHXH) để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện như sau:

 

1.  Đối tượng áp dụng

 

1.1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH gồm: Người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định), người tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (kể cả người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng), người tham gia BHXH nông dân Nghệ An được chuyển đổi sang BHXH tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Những đối tượng nêu trên đã thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc tham gia BHXH nông dân Nghệ An, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

 

1.2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH người lao động tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

 

2.  Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH

 

2.1. Điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định đối với người chỉ thời gian tham gia BHXH bắt buộc hoặc thời gian tham gia BHXH nông dân Nghệ An


Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 thì khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc thời gian tham gia BHXH nông dân Nghệ An thì căn cứ vào công thức điều chỉnh mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông số 58/2015/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH của thời gian này.

 

Trường hợp người thời gian đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời điểm đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 02/01/2007, BHXH Việt Nam đã tổng hợp thông báo tại Công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

 

2.2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ thời gian đóng BHXH tự nguyện

 

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, khi tính mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để tính hưởng BHXH thì căn cứ vào công thức điều chỉnh mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông số 58/2015/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của thời gian này.

 

2.3. Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người vừa thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc tham gia BHXH nông dân Nghệ An vừa thời gian đóng BHXH tự nguyện

 

Đối với người vừa thời gian đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc tham gia BHXH nông dân Nghệ An vừa thời gian tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH, nếu thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc theo mức tham gia BHXH nông dân Nghệ An thì thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 nêu trên; nếu thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm

2.2 nêu trên.


3.  Tổ chức thực hiện

 

3.1. BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Căn cứ hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng quy định tại Bảng 1, Bảng 2 Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH để giải quyết hưởng chế độ BHXH theo quy định.

 

3.2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

 

3.3. Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

 

Trong quá trình thực hiện vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Lao động - Thương binh Xã hội;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó TGĐ;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Website BHXH Việt Nam;

-        Lưu: VT, CSXH (2b).


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đỗ Văn Sinh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.