Open navigation

Công văn 11046/VPCP-KGVX Hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 11046/VPCP-KGVX

V/v hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu CTMT giai đoạn 2016 - 2020

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu (văn bản số 10794/BC-BKHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015) về tổng hợp kết quả soát, phân công trách nhiệm quản đề xuất phê duyệt chủ trương đầu các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Văn Ninh ý kiến như sau:

 

Bộ Kế hoạch Đầu khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng: bổ sung nội dung về chế giải pháp, chính sách thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đầu các chương trình mục tiêu theo đúng quy định của Luật Đầu công, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;

- Lưu: VT, KGVX (3), lb.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Định

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.