Open navigation

Công văn 3518/TCHQ-GSQL Đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3518/TCHQ-GSQL

V/v: đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế

Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 1248/HQHN-GSQL ngày 21/4/2016 công văn số 1289/HQHN- GSQL ngày 25/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép các hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế sau được đưa về tự bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp:

a) Hàng nhập khẩu của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: 01 hàng rượu, thuốc thuộc vận đơn số AGIHPH 1602023 AGIHPH 1602024 ngày 16/02/2016. Hàng được chở trên tàu METHI BHUM V.339N từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, được đóng trong 02 Container 20GP số Container số seal tương ứng DRY2072018/CS009097 CCZU9912314/CS009099

b) Hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO): 01 hàng rượu thuộc vận đơn số AGIHPH 1602022 ngày 16/02/2016, được chở trên tàu METHI BHUM V.339N từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, hàng đóng trong Container số CCSU3000201, số seal CS009125 02 hàng rượu, thuốc chung vận đơn số MCT008075 ngày 25/02/2016, được chở trên tàu MAERKS WARSAW 1161 từ Singapore về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, hàng đóng trong Container số MRKU9934820, số seal ML- SG0650236.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Nội biện pháp giám sát hàng hóa chặt chẽ không được đưa vào kinh doanh cho đến khi được thông quan theo quy định. Hàng hóa chưa thông quan phải được sắp xếp khu vực riêng phân biệt được đối với hàng hóa khác trong kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp văn bản cam kết nếu hàng hóa không đủ điều kiện được thông quan theo quy định của pháp luật phải thực hiện tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và chịu mọi chi phí phát sinh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết thực hiện./.

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT, GSQL (03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.