Open navigation

Công văn 3827/TCHQ-TXNK Không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3827/TCHQ-TXNK

V/v không thu lệ phí hải quan

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Liên quan đến việc thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của dân biên giới, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản hoạt động thương mại biên giới với các nước chung biên giới;

 

Căn cứ quy định tại Thông số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; quản thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhândân biên giới;

 

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 103 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của dân biên giới hoặc của thương nhân mua gom hàng hóa của dân biên giới tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu trị giá dưới 02 triệu đồng/ 1 tờ khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo Thông số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết thực hiện thống nhất./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST (để biết);

- Cục GSQL (để biết);

- Cục CNTT&TKHQ (để xử trên hệ thống KTTT);

- Cục HQ Đồng Tháp (thay trả lời cv 196/HQĐT-NV ngày 23/2/2016);

- Lưu: VT, TXNK (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.