Open navigation

Công văn 3857/TCHQ-TXNK Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3857/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế GTGT

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Châu.

(Số nhà 05, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung, TP. Hải Dương)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/TC-TCHQ ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Châu phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt thuế GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thì: Trường hợp công ty số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa chưa thực hiện khai, khấu trừ hoàn thuế tại quan thuế thì thẩm quyền hoàn thuế quan hải quan.

 

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính.

 

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn tại quan hải quan nhưng đã khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại quan thuế.

 

Trong quá trình hoàn thuế nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với quan hải quan nơi nộp tiền hoặc Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Châu được biết liên hệ với quan hải quan, quan thuế liên quan để được giải quyết./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng cục Thuế (để p/h);

- Cục Thuế tỉnh Hải Dương (để p / h) ;

- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);

- Lưu: VT, TXNK (03b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mạnh Hùng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.