Open navigation

Công văn 5914/BTC-TCHQ Xử lý thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5914/BTC-TCHQ

V/v xử lý thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;

- Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Phát Kim Lợi.

(Số 177 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Phát Kim Lợi (Công ty Phát Kim Lợi) về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp không phải nộp thuế xuất khẩu hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào Khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Trường hợp quá hạn 365 ngày, quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử từng trường hợp cụ thể.

 

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất, quan hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ hàng khi xuất khẩu để kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây.

 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông số 01/2012/TT-BTC ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thì quan thẩm quyền xác nhận lâm sản phải xác nhận về việc “Lâm sản nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến trong nước của tổ chức nhân xuất ra”.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với số gỗ nhập khẩu Công ty đã tái xuất (khối lượng 1.051,69 m3): Giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với các quan liên quan (cơ quan thuế, quan kiểm lâm) thực hiện kiểm tra, soát toàn bộ hồ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, hồ lâm sản các giao dịch liên quan đến các gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba của Công ty Phát Kim Lợi. Kết quả kiểm tra nếu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đủ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng được hoàn thuế xuất khẩu, (trừ điều kiện về thời hạn 365 ngày) các sai sót của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến chính


sách quản nhà nước về hải quan các lĩnh vực quản khác liên quan; các loại gỗ trên tờ khai xuất khẩu phù hợp về chủng loại, quy cách, phẩm cấp gỗ trên các tờ khai nhập khẩu trước đó thì thực hiện hoàn thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hoàn thuế.

 

Đối với số gỗ nhập khẩu còn tồn Công ty chưa xuất khẩu (khối lượng 3.349,90m3): Trước khi xuất khẩu số gỗ tồn nêu trên Công ty văn bản thông báo cho quan hải quan để kiểm tra thực tế số lượng, chủng loại, quy cách gỗ xuất khẩu, đối chiếu với hồ lâm sản sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa xuất khẩu nguồn gốc nhập khẩu, hồ lâm sản phù hợp về số lượng, chủng loại, quy cách với số gỗ nhập khẩu đang tồn kho thì xử không thu thuế xuất khẩu theo quy định.

 

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh Công ty Phát Kim Lợi được biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST; Vụ PC (để biết);

- Lưu: VT, TCHQ.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.