Open navigation

Công văn 638/GSQL-GQ3 Thực hiện công văn 2872/TCHQ-GSQL

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 638/GSQL-GQ3

V/v thực hiện công văn số 2872 / TCHQ - GSQL

Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 1333/HQHN-GSQL ngày 28/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan cố ý kiến như sau:

 

Căn cứ công văn số 2872 / TCHQ - GSQL ngày 08/4/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhất trí đề xuất tại công văn số 1333/HQHN- GSQL nêu trên của Cục Hải quan thành phố Nội, cụ thể là: điều chỉnh giấy tạm nhập khẩu số 09/TNK-NG do Cục Hải quan thanh phố Nội cấp ngày 27/1/2016 cho ông Prin Suk, nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Căm - Pu - Chia tại Nội (tình trạng chiếc xe ô nhãn hiệu Mercedes Benz GTS AMG xe ô đã qua sử dụng), không yêu cầu ông Prin Suk nộp bổ sung chứng từ chứng minh hàng đã qua sử dụng tại Cục Hải quan thành phố Nội Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi hoàn tất thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô sao gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu chiếc xe để Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo dõi.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Ngọc Anh (để b/c);

- Cục HQ TP Hải Phòng (để t/h);

- Lưu: VT, GQ3 (03b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhất Kha

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.