Open navigation

Công văn 776/TXNK-CST Miễn thuế đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, SXXK bị thiệt hại do hỏa hoạn

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 776/TXNK-CST

V/v hồ xét miễn thuế

Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dorco Vina.

(Đường B3, khu B, KCN PHố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 110416/DRC VINA ngày 11/4/2016 của Công ty TNHH Dorco Vina đề nghị hướng dẫn hồ xét miễn thuế đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 108 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ xét miễn đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gồm:

“a) Công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng...

c) Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa nhập khẩu, về tình trạng hàng hóa không còn giá trị sử dụng: 01 bản chụp....”

Căn cứ khoản 1 Điều 109 Thông số 38/2015/TT-BTC, thì: “Đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, thời hạn nộp hồ sơ xét miễn thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày quan thẩm quyền xác nhận về mức độ thiệt hại”.

Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì thời hạn nộp hồ xét miễn thuế chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Dorco Vina biết thực hiện./.

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CST (3).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.