Open navigation

Công văn 637/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu xe chạy trong sân golf

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 637/GSQL-GQ1

V/v thủ tục NK xe chạy trong sân golf

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 855/HQHP-GSQL ngày 3/2/2016 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

Liên quan đến nội dung này, Cục Giám sát quản về Hải quan đã công văn số 313/GSQL-GQ1 ngày 8/3/2016 trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải. Tại công văn trả lời số 1037/ĐKVN-VAQ ngày 18/3/2016; Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ: “các phương tiện được chứng nhận theo quy định tại Thông số 86/2014/TT-BGTVT đều Xe chở người bốn bánh gắn động (không phải ô cũng không phải xe máy chuyên dùng”. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ ý kiến của quan quản chuyên ngành tại công văn số 1037/ĐKVN-VAQ dẫn trên để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp đúng quy định.

 

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

(Gửi kèm công văn số 1037/ĐKVN-VAQ ngày 18/3/2016)

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c PTCT Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Minh Hải

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.