Open navigation

Công văn 827/TXNK-PL Mã số thuế nhập khẩu

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 827 / TXNK - PL

V/v mã số thuế nhập khẩu

Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

 

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin trân trọng phúc đáp công văn số J.F: 344 / 2016 ngày 04/05/2016 của Quý Đại sứ quán về số hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei như sau:

 

Về việc phân loại đối với 03 mặt hàng nhập khẩu Hệ thống phát hiện phóng xạ tại khu vực cân xe tải, con lăn của máy cán thép bạc lót trục của máy cán thép nêu tại công văn 040516/VKS-KTST-Thuế ngày 04/05/2016 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đã công văn số 534/TXNK-PL ngày 04/05/2016 tham gia ý kiến gửi Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Theo chức năng thẩm quyền quy định, Cục Kiểm tra sau thông quan đơn vị chủ trì thực hiện Kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty TNHH Thép Vina Kyoei.

 

Do vậy, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đề nghị Công ty TNHH Thép Vina Kyoei liên hệ trực tiếp với Cục Kiểm tra sau thông quan để được giải quyết cụ thể.

 

Nhân dịp này Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Công ty TNHH thép Vina Kyoei (thay trả lời CV 040516/VKS-KTST-Thuế)

- Vụ HTQT (để biết);

- Cục KTSTQ (để phối hợp);

- Lưu: VT, PL-Hằng (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Mạc Linh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.