Open navigation

Công văn 10/UBDT-CSDT Vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế


ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10 / UBDT - CSDT

V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Phúc đáp Văn bản số  5303 / BHXH - BT  ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội. Sau khi xem xét, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:


Ủy ban Dân tộc đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số  30 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số  1049 / QĐ - TTg  ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015.


Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, Ủy ban Dân tộc đề nghị cho các nhóm đối tượng này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT  (b / c) ;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Website UBDT;

  • Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.