Open navigation

Quyết định 5650/QĐ-BYT Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống CSSK sinh sản


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5650 / QĐ - BYT 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG  HIV / AIDS  VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON”


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31/8/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống  HIV / AIDS  và Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống  HIV / AIDS  và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.


Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống  HIV / AIDS , Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS   tỉnh / thành  phố, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản  tỉnh / thành  phố, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

 • Lưu: VT, AIDS, BMTE.

  KT. BỘ TRƯỞNG 


  Nguyễn Thanh Long


QUY CHẾ


PHỐI HỢP GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG  HIV / AIDS  VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5650 / QĐ - BYT  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Phần I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi quy định


 1. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Phòng, chống  HIV / AIDS  và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.


 2. Các hoạt động phối hợp bao gồm:THỨ TRƯỞNG


 1. Lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.


 2. Theo dõi, giám sát, đánh giá và thống kê báo cáo.


Điều 2. Nguyên tắc phối hợp


 1. Đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các tuyến;


 2. Tuân thủ nội dung hướng dẫn và quy trình chuyên môn trong việc thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và chẩn đoán, chăm sóc và điều trị  HIV / AIDS .


Phần II


CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Phối hợp trong lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con


 1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


  1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em


   • Chủ trì, phối hợp với Cục Phòng chống  HIV / AIDS  xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trình Bộ Y tế. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

   • Đầu mối xây dựng các văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo chức năng nhiệm vụ;


   • Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số  4361 / QĐ - BYT  ngày 07 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (sau đây gọi là Quyết định số  4361 / QĐ -  BYT).


  2. Cục Phòng, chống  HIV / AIDS 

 2. Phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

  • Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Phòng, chống  HIV / AIDS  phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số số  4361 / QĐ -  BYT.


 3. Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế


 1. Sở Y tế


  • Giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng chống  HIV / AIDS  xây dựng kế hoạch và triển khai các can thiệp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương.


  • Phê duyệt kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương và hướng dẫn Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS  lồng ghép các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch phòng, chống  HIV / AIDS  hằng năm tại địa phương.


  • Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương theo các nội dung được quy định tại Quyết định số  4361 / QĐ - BYT .


 2. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản


  • Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS  xây dựng kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương trình Sở Y tế phê duyệt. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.


  • Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS  xây dựng, trình Sở Y tế ban hành quy trình triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm các hoạt động chuyển tiếp, chuyển tuyến để đảm bảo tính liên tục của các can thiệp.

  • Đầu mối tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ.


 3. Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS 


 • Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản xây dựng kế hoạch và quy trình triển khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.


 • Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản trong việc tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn.


  Điều 4. Phối hợp trong hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá


  1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


   1. Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em


 • Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.


 • Phối hợp với Cục Phòng, chống  HIV / AIDS  hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư  03 / 2015 / TT - BYT  ngày 16 tháng 3 năm 2015 về quy định chế độ báo cáo chương trình phòng, chống  HIV / AIDS  (Thông tư  03 / 2015 / TT - BYT ); thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư  09 / 2012 / TT - BYT  ngày 24 tháng 5 năm 2012 về hướng dẫn giám sát dịch tễ học  HIV / AIDS  và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (Thông tư  09 / 2012 / TT - BYT ).


 • Phối hợp với Cục Phòng, chống  HIV / AIDS  đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.


  1. Cục Phòng, chống  HIV / AIDS 


 • Phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.


 • Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư  03 / 2015 / TT - BYT ; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư  09 / 2012 / TT - BYT .


 • Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 • Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch tễ học  HIV / AIDS  cho Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em;


  1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế


  1. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản:


 • Kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.


 • Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS  hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư  03 / 2015 / TT - BYT ; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư  09 / 2012 / TT - BYT .


 • Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống  HIV / AIDS  thực hiện đánh giá chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.


  1. Trung tâm phòng, chống  HIV / AIDS 


 • Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện giám sát các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh.


 • Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư  03 / 2015 / TT - BYT ; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư  09 / 2012 / TT - BYT .


 • Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.


 • Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch tễ học  HIV / AIDS  trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;


Điều 5. Tổ chức thực hiện


 1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống  HIV / AIDS  tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.


 2. Cục Phòng, chống  HIV / AIDS  phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thống phòng, chống  HIV / AIDS .


 3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

 1. Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống  HIV / AIDS , Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị  HIV / AIDS  triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này;


 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế trên tại các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc  HIV / AIDS  trên địa bàn quản lý./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.