Open navigation

Quyết định 189/QĐ-TTg Xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 189/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH NINH THUẬN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 150/LĐTBXH- BTXH ngày 14 tháng 01 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 1140/BTC-NSNN ngày 22 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.092,215 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.


Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;

  • Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.