Open navigation

Công văn 677/BYT-BH Đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 677/BYT-BH

V/v đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong KCB và BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trong quý II/2016, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung, công việc sau:

 1. Phân công 01 Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, thành lập một Tổ công tác thường trực để tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

 2. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016, nội dung kế hoạch yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện theo các mốc thời gian 31/3, 30/4, 31/5/2016, bảo đảm tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu trước ngày 30/6/2016 và gửi bản Kế hoạch về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15/02/2016.

 3. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn: Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin theo Công văn số 257/BYT-BH ngày 15/1/2016 của Bộ Y tế và triển khai thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo Công văn số 9324/BYT-BH và Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT phải phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT của người bệnh.

 4. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tại đơn vị; kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Y tế những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 5. Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo mẫu gửi kèm công văn này về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) qua địa chỉ email: cnttbhyt@gmail.com.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

 • BHXH Việt Nam;

 • Sở Y tế các tỉnh, TP (để thực hiện);

 • Các Vụ, Cục: KCB, KH-TC, CNTT, YDCT, Dược;

 • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGPhạm Lê Tuấn


PHỤ LỤC


MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2016 CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Công văn số /BYT-BH ngày /01/2016)


 1. Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu KCB và đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung  TT


  Tên cơ sở KCB


  Kết quả trích xuất dữ liệu KCB theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015

  Kết quả đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung ban hành theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 với danh mục hiện tại cơ sở KCB

  đang thực hiện

  Mục I

  Mục II


  Bảng 1


  Bảng 2


  Bảng 3


  Bảng 4


  Bảng 5


  Danh mục thuốc tân dược

  Danh mục thuốc chế phẩm YHCT

  và vị thuốc YHCT


  Danh mục dịch vụ kỹ thuật


  Danh mục vật tư y tế


  Danh mục bệnh theo ICD 10


  Danh mục bệnh YHCT

  Danh mục đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu

  1

  2

  3

  4

  Tổng

  Ghi chú:

  • Mục I: Chỉ đánh dấu “x” khi đã trích xuất dữ liệu KCB đầy đủ các trường theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015, trường hợp chưa trích xuất đầy đủ thì không đánh dấu

  • Mục II: Ghi số lượng đã đồng bộ được trên tổng số lượng thực hiện tại bệnh viện. VD: Bệnh viện đồng bộ được 200 dịch vụ kỹ thuật trên tổng số 1000 dịch vụ được phê duyệt thực hiện tại bệnh viện thì ghi 200/1000.

 2. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện:Phụ trách CNTT của Sở Y tế

(Ký tên)

Ngày tháng năm 2016 Lãnh đạo Sở Y tế (Ký tên, đóng dấu)

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.