Open navigation

Công văn 1343/TCHQ-TXNK Vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1343 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư số  134 / 2014 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  896 / HQHP - TXNK  ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế theo Thông tư  134 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1164 / TCHQ - TXNK  ngày 17/02/2016 hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số  134 / 2014 / TT -  BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  1164 / TCHQ - TXNK  ngày 17/02/2016 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.