Open navigation

Công văn 1977/BKHĐT-TCTK Triển khai thi hành Luật Thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1977 / BKHĐT - TCTK 

V/v triển khai thi hành Luật thống kê

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Luật thống kê đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để triển khai Luật thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành và địa phương) triển khai một số nội dung sau:


  1. Chủ động thực hiện các nội dung được phân công chủ trì trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê (gửi kèm Công văn này).


  2. Định kỳ các Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để cùng xử lý./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Trung

KẾ HOẠCH


TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ

(Ban hành kèm theo Công văn số  1977 / BKHĐT - TCTK  ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)STT


Nội dung công việc


Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành


Sản phẩm chính


I

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kê


1


Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  4 / 2016 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống


2


Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  4 / 2016 

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia


3


Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  4 / 2016 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê


4


Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  12 / 2016 

Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước


5


Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Các bộ. ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  3 / 2017 

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung


6

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng

Các bộ, ngành và các cơ quan,


Tháng  6 / 2017 

Nghị định quy định chức năng,


năng, nhiệm vụ và cơ cấu

nhiệm vụ

......................


17


Xây dựng Thông tư ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực


Bộ, ngành


Cơ quan tổ chức khác có liên quan


2018

Thông tư ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực


II

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kê


1


Trung ương


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Tháng  6 / 2016 

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật


2


Địa phương


Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Các cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan


Tháng  6 / 2016 

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

III

Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê

1

Tổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kê


-

Trung ương: Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật thống kê tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho người làm công tác thống kê các bộ, ngành và cấp tỉnh (Thành phần: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Đại diện các bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở, ban, ngành có liên quan


Quý  III / 2016 


Tổ chức hội nghị


-

Địa phương: Tổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kê cho người làm công tác thống kê thuộc Chi cục Thống kê, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện


Cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan


Quý  IV / 2016 


Tổ chức hội nghị


2

Tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê


2.1

Biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Quý  III / 2016 

và các năm tiếp theo


Ấn phẩm được biên soạn và xuất bản


2.2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn


-


Trung ương


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Năm 2016 và các năm tiếp theo


Các hình thức tuyên truyền, phổ biến


-


Địa phương


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Năm 2016 và các năm tiếp theo


Các hình thức tuyên truyền, phổ biến


IV

Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tỉnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kê


1

Rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê


+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê của đơn vị mình và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016


Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)


Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan


Năm 2016


Báo cáo kết quả rà soát


+ Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê tại địa phương trước ngày 31 tháng 5 năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí dù người làm công tác thống kê tại các phòng ban chuyên môn, bảo đảm đủ công chức làm công tác thống kê khi chuyển giao thẩm quyền

theo quy định


+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016


+ Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác thống kê gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 31 tháng 8 năm 2016


+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ người làm công tác thống kê trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12 năm 2016


2


Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương; cơ quan, tổ chức có liên quan


Trước năm 2020


100% số công chức làm công

tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê


3

Kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê bảo đảm đủ các tiêu chuẩn được quy định trong Luật thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục  Thống kê) 

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước năm 2020

100% công chức làm công tác thống kê đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật thống kê

Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật thống kê làm công tác thống kê tại các Sở, ban ngành


Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.