Open navigation

Công văn 2127/VPCP-QHQT Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác Châu Á (ACD) lần thứ 14

VĂN PHÒNG CHÍNH  PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2127 / VPCP - QHQT 

V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác Châu Á (ACD) lần thứ 14


Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (Công văn số  761 / BC - BNG - THKT , ngày 17 tháng 3 năm 2016) báo cáo Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác Châu Á (ACD) lần thứ 14, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao:


  1. Thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác Châu Á (ACD) lần thứ 14 tới các cơ quan liên quan.


  2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ACD trên cơ sở ưu tiên và phù hợp với lợi ích của Việt Nam.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTgCP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3b). VD

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.