Open navigation

Quyết định 586/QĐ-TTg Điều chỉnh Quyết định 1576/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  586 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI PHÂN KỲ 3 DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số  38 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số  790 / BCT - TCNL  ngày 25 tháng 01 năm 2016, ý kiến của các cơ quan: Bộ Tài chính (văn bản số  3113 / BTC - QLN  ngày 09 tháng 3 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  2138 / BKHĐT - KTĐN  ngày 28 tháng 3 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số  1512 / NHNN - HTQT  ngày 15 tháng 3 năm 2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số  1576 / QĐ - TTg  ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải 3” như sau:

  • Số tiền vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giảm 7,38 triệu USD, từ 238,69 triệu USD xuống 231,31 triệu USD;

  • Thời gian thực hiện dự án tăng 1,5 năm, từ 3 năm (2015 - 2018) lên 4,5 năm (đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

Điều 2. Bộ Công Thương sửa đổi Quyết định số  11636 / QĐ - BCT  ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Văn kiện dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 3 theo nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./Nơi nhận:

  • TTg CP, các PTTgCP;

  • Các Bộ: KHĐT, TC, CT;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.