Open navigation

Công văn 18176/CT-HTr Chính sách thuế đối với dự án đầu tư


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 18176 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH CMS Vina

(Địa chỉ: Lô 10, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội; MST: 0104380966)


Trả lời công văn số 01-151015 CMS ngày 22/02/2016 của Công ty TNHH CMS Vina hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/13/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


  “Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế


  3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)...”


  “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư...”.


 • Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 / 2014 / NĐ - CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.


  “Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC như sau:


  “3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)...”


 • Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015”.


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số: 012023000288 ngày 11/01/2010; Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 25/12/2013 và đầu tư vào Lô 42C Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (không nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi) thì thu nhập từ dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 2015.


Theo công văn trình bày, Công ty phát sinh thu nhập chịu thuế từ năm tài chính 2011 thì:


+ Từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2014: Công ty không được ưu đãi thuế TNDN;


+ Năm tài chính 2015 và 2016: Công ty được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CMS Vina được biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.