Open navigation

Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1284 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện quy định tại điểm c, Khoản 3 Điều 23 Thông tư số  19 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 15/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  27 / 2014 / NĐ - CP  ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình năm 2015 trên địa bàn theo phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số  19 / 2014 / TT - BLĐTBXH  nêu trên.


Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2016 để tổng hợp, theo dõi./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Sở LĐTBXH (để biết);

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.