Open navigation

Công văn 20095/CT-HTr Chính sách thuế về kê khai và nộp thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại nước ngoài


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  20095 / CT - HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần in Hà Nội

Địa chỉ: Lô 6B-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội MST: 0101181842


Trả lời công văn số  1516 / CV  ngày 25/02/2016 Công ty cổ phần In Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Điều 1 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi) sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC ) như sau:


“1…


 • Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư; Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.


 • Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.


 • Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước mà không thực hiện kê khai nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan

  thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý thuế.


 • Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:


  + Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;


  + Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.


 • Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.


- Căn cứ Điều 16 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, sửa đổi Điều 12, Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  như sau:


“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp


3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


 1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:


  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số  03 / TNDN  ban hành kèm theo Thông tư này.


  2. Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.


  3. Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  và Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trọng kỳ tính thuế theo mẫu số  03 - 4 / TNDN  ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC ...”


- Căn cứ hợp đồng thỏa thuận giữa Bộ giáo dục Nước cộng hòa hồi giáo Afghanistan và Công ty cổ phần in Hà Nội ngày 28/6/2015.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần in Hà Nội có thu nhập phát sinh tại Nước cộng hòa hồi giáo Afghanistan và Công ty đã nộp khoản thuế nhận kinh doanh ở nước sở tại (gọi tắt là BRT) với mức 7%, thì Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành của Việt Nam. Số thuế Công ty đã nộp ở nước ngoài được trừ khi tính thuế tại Việt Nam (chỉ tiêu c15 tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu  03 / TNDN  ban hành theo Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) nhưng không vượt quá số thuế TN tính theo quy định của Luật thuế TNDN tại Việt Nam (khoản thuế này không hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN).


Hồ sơ đính kèm khi khai và nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập nêu trên Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 và Điều 1 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P.KT4;

 • P.Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.