Open navigation

Công văn 2793/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2793 / VPCP - KTTH 

V/v ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  4508 / BTC - TCT  ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vương Đình Huệ;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.