Open navigation

Công văn 515/KCB-NV Sử dụng đĩa CD tập huấn hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 515 / KCB - NV

V/v Sử dụng đĩa CD tập huấn hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đã xảy ra một số trường hợp sốc phản vệ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Nhằm chẩn đoán và xử trí kịp thời các trường hợp sốc phản vệ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức các lớp tập huấn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh về chẩn đoán và xử trí phản ứng sau tiêm chủng cho các cán bộ tuyến tỉnh để từ đó tiếp tục hướng dẫn cho các cán bộ tuyến huyện và tuyến xã biết cách chẩn đoán và xử trí kịp thời hạn chế tử vong do sốc phản vệ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh trong quá trình tập huấn cho y tế tuyến huyện, xã, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương và một số chuyên gia xây dựng đĩa CD hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo, thực hiện nội dung sau:


Sử dụng đĩa CD hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng làm tài liệu hướng dẫn trong đào tạo và thực hành cho nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng.


Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b / cáo) ;

  • Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b / cáo) ;

  • Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b / cáo) ;

  • Cục YTDP (để ph/h chỉ đạo)

  • Viện VSDTTW (để ph/h thực hiện);

  • TTGDSKTW (để ph/h thực hiện);

  • Website Cục QLKCB;

  • Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG


Lương Ngọc Khuê

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.