Open navigation

Công văn 7213/QLD-MP Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm sai tên nước sản xuất


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7213 / QLD - MP

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam

(Đ/chỉ: số 80 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội)


Căn cứ Thông tư số  06 / 2011 / TT - BYT  ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;


Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 28/3/2016 đối với Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam,


Cục Quản lý Dược thông báo:


 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:  STT


  Tên sản phẩm

  Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản

  lý Dược cấp


  Ngày cấp


  1

  Tigi copyrightcolour gloss dark golden blonde 6/3


  102019/14/CBMP-QLD


  16/10/2014


  2

  Tigi copyrightcolour gloss dark ASH mahogany blonde 6/85


  102018/14/CBMP-QLD


  16/10/2014


  3

  Tigi copyrightcolour creative neutral brown 4


  106587/15/CBMP-QLD


  22/01/2015


  4

  Tigi copyrightcolour gloss intense red blonde  77 / 66 


  106585/15/CBMP-QLD


  22/01/2015

  Tên, địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam (Địa chỉ: số 80 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội).


  Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên nước sản xuất ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

 2. Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam phải:


  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định.


  • Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/5/2016.

 3. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm vi phạm nêu trên của Công ty TNHH mỹ phẩm số 3 Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.


 4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

 • Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;

 • Trang TTĐT Cục QLD;

 • Lưu: VT, TTr, MP (C).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Văn Đông

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.