Open navigation

Công văn 4059/TCHQ-GSQL Đề nghị gia hạn thời gian thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4059 / TCHQ - GSQL 

V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam;

(Lô L1, KCN dệt may Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

  • Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1204 ngày 12/04/2016 của Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam có địa chỉ tại Lô số L1, KCN Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên về việc đề nghị gia hạn thời gian thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam được tiếp tục thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam có địa chỉ tại block 19, lô 66 Khu công nghiệp VSIP, xã Phù Chuẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam theo thời hạn hợp đồng thuê kho, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho thuê này.


  2. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động thuê kho, Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  2410 / TCHQ - GSQL  ngày 28/3/2016.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.