Open navigation

Công văn 31785/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần của công ty


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31785 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ thể thao Quan Hoa

(Địa chỉ: Số 20 Ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0101024085)


Trả lời công văn số  07 / CV - 2016  ngày 12/04/2016 của Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ thể thao Quan Hoa hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số  65 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

  + Tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Chương I quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán như sau:

  "b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp."

 • Căn cứ Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số  71 / 2014 / QH13  và Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

+ Tại Điều 16 Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC .

"Điều 16. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số  111 / 2013 / TT -  BTC như sau:

“a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  1. Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

   1. Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

   2. Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần Thuế suất 0,1%""

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cá nhân trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và thuộc các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa chưa thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng như chưa niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a.1.2, Điểm b Điều 16 Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 đề được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra 3;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.