Open navigation

Công văn 676/GSQL-GQ3 Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thiết bị thi công dự án


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  676 / GSQL - GQ3

V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thiết bị thi công dự án

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Aju Rental Việt Nam

(Đ/c lô CN4.1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, X.Phùng Xá, H.Thạch Thất, TP HN)


Trả lời công văn số  1205 - 1 / AJU - CV  ngày 12/5/2016 của Công ty TNHH Aju Rental Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc tạm nhập - tái xuất thiết bị thi công dự án, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 50 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Công ty được lựa chọn địa điểm làm thủ tục tái xuất lô hàng thiết bị phục vụ thi công công trình, dự án tại cùng hoặc khác địa điểm làm thủ tục tạm nhập khẩu ban đầu và đảm bảo thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (nơi có cơ sở sản xuất, dự án).


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Aju Rental Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.