Open navigation

Công văn 107/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 107 / TB - VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO


Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2016


Ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá để đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2015, công tác quản lý, Điều hành giá 4 tháng đầu năm 2016 và phương hướng Điều hành giá những tháng còn lại của năm 2016 đối với một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:


 1. Trong năm 2016, công tác Điều hành giá gặp nhiều thách thức hơn so với năm 2015 do các yếu tố chi phí đẩy có thể tăng cao như giá xăng dầu đang có xu hướng hồi phục, giá dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục được Điều chỉnh theo lộ trình thị trường. Vì vậy, công tác Điều hành giá cần có sự phối hợp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt hơn giữa các Bộ, ngành, địa phương; công tác dự báo cần đưa ra các kịch bản cụ thể để chủ động Điều hành nhằm thực hiện Mục tiêu kiểm soát lạm phát trong Khoảng từ 4% đến 5%.


 2. Về phương hướng Điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2016, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các địa phương cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau đây:


  1. Về xây dựng chính sách: Các Bộ cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định, cụ thể như sau:


   • Bộ Công Thương: Hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69 / 2013 / QĐ - TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28 / 2014 / QĐ - TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định thay thế Quyết định số 2165 / QĐ - TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015.


   • Bộ Tài chính: Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 177 / 2013 / NĐ - CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá.


   • Bộ Y tế: Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về đấu thầu thuốc.

   • Bộ Xây dựng: Hoàn thiện văn bản hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100 / 2015 / NĐ - CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


   • Bộ Thông tin và Truyền thông: Hoàn thiện các văn bản quy định về giá cước viễn thông, giá cước dịch vụ viễn thông công ích.


  2. Về phương hướng Điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu:  3. Về chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ, xây dựng các phương án về Điều hành tỷ giá, cung tiền, các yếu tố về tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.


  4. Công tác dự báo: Các Bộ, ngành chủ động xây dựng các kịch bản dự báo lạm phát và đề xuất các kiến nghị Điều hành giá phù hợp trong từng giai đoạn gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào báo cáo chung.


 3. Đồng ý bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá là Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 4. Các Bộ tổng hợp báo cáo theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo này và gửi Bộ Tài chính trong ngày 27 tháng 5 năm 2016. Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016 theo quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • PTT Vương Đình Huệ - Trưởng ban (để báo cáo);

 • Thành viên Ban Chỉ đạo Điều hành giá;

 • Các Bộ: TC, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, TT&TT, NN&PTNT, KH&ĐT, XD, TN&MT, LĐTBXH;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX;

 • Lưu: VT, KTTH (3b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.