Open navigation

Công văn 32571/CT-HTr Chính sách thuế đối với hợp đồng thi công xây dựng nhà máy với doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  32571 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

(Địa chỉ: Số 381 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội) MST: 0100105077


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  62 / CV - KTTC  ngày 27/04/2016 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế GTGT:


+ Tại điểm b khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:


“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.


Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:


 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:


  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:


 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;


 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này...”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng thi công xây dựng nhà máy với doanh nghiệp chế xuất là Công ty TNHH U-LI thì doanh thu hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại tiết a khoản 2 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng KT2

 • Phòng Pháp Chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.