Open navigation

Công văn 302/TCHQ-TXNK Hướng dẫn công văn 4582/BCT-XNK và 992/XNK-CN việc được sử dụng Phụ lục Hợp đồng chung để nhập khẩu xe ô tô


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 302 / TCHQ - TXNK

V/v hướng dẫn thực hiện công văn 4582 / BCT - XNK và công văn 992 / XNK - CN của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

  • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

  • Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

  • Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  • Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn 29/CV/ĐP/2014 ngày 29/12/2014 của Công ty CP xây dựng và XNK Đức Phát đề nghị được sử dụng Phụ lục Hợp đồng chung để thực hiện nhập khẩu mặt hàng xe ô tô theo quy định của Bộ Công Thương tại công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014. Về vấn đề này, ngày 03/12/2014 Bộ Công Thương đã có công văn số 992 / XNK - CN hướng dẫn cụ thể. Theo đó: « Đồng ý để các doanh nghiệp được ký Phụ lục hợp đồng chung điều chỉnh các hợp đồng đã ký với cùng một khách hàng, trị giá của phụ lục mới này không vượt quá tổng trị giá còn lại của các hợp đồng đã thanh toán và chuyển tiền trước ngày 12/5/2011. Danh mục hàng hóa của Phụ lục được điều chỉnh trên cơ sở danh mục hàng hóa các hợp đồng đã ký và theo đúng quy định tại công văn số 4582 / BCT - XNK . »


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK - Bộ Công Thương (để biết);

  • Cục Giám sát quản lý;

  • Cty CP XD & XNK Đức Phát (thay trả lời công văn 29/CV/ĐP/2014);

  • Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lỗ Thị Nhụ

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.