Open navigation

Quyết định 152/QĐ-TTg Phê duyệt thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  152 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số  64 / 2007 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;


Căn cứ Quyết định số  04 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số  19033 / BTC - HCSN  ngày 29 tháng 12 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí là 1.263,33 tỷ đồng (một ngàn hai trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu đồng) từ các nguồn theo quy định tại Điều 11 Quyết định số  04 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó:


 1. Nhóm dự án phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành: 495,83 tỷ đồng.


 2. Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm 100 tỷ đồng đã bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 được giao tại Quyết định số  255 / QĐ - TTg  ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam): 750 tỷ đồng.

 3. Chi hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: 17,5 tỷ đồng.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


 1. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:


  1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản;


  2. Thực hiện đầu tư theo hình thức mua sắm, dự án, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tùy theo từng nội dung đầu tư của Kế hoạch; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;


  3. Công khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên Cổng, Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


  4. Định kỳ báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

 2. Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 - 2015 bảo đảm việc thực hiện theo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./Nơi nhận:

 • Như Điều 4;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Ủy ban về các vấn đề xã hội QH;

 • Các Bộ: Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động -

  Thương binh và Xã hội;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

 • Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.