Open navigation

Công văn 1086/TCHQ-GSQL Chủ trương thành lập kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1086 / TCHQ - GSQL 

V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Thương mại và kho vận DEVYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai


Ngày 01/12/2014, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có công văn số  2235 / HQLC - NV  về việc xin chủ trương thành lập kho ngoại quan tại lô F5, khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Căn cứ báo cáo, đề xuất tại công văn số  165 / HQLC - NV  ngày 28/01/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 5.040 m2, gồm: 1.040 m2 kho, 4.002 m2 bãi, 18 m2 văn phòng làm việc tại lô F5, khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Công ty Thương mại và kho vận DEVYT là chủ đầu tư.


  2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63, 64, 65 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cty TNHH TM và kho vận DEVYT.

    (Đ/c: phòng 1306, tầng 13, khu A, tòa nhà M3M4, số 91,

Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội);

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.