Open navigation

Quyết định 299/QĐ-TCHQ Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  299 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014;


Căn cứ Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số  02 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng tại Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc có diện tích là 6.000 m2.


Điều 2. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định này.


Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • UBND tỉnh Cao Bằng;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.