Open navigation

Công văn 537/BHXH-CSXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2015/NĐ-CP Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  537 / BHXH - CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP  về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/ 01 / 2015 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP  ngày 22/ 01 / 2015  của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP ) và Thông tư số  05 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số  05 / 2015 / TT - BLĐTBXH ), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/ 01 / 2015 , cụ thể như sau:


 1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP 


  Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP  (bao gồm cả đối tượng hưởng lương hưu theo Nghị định số  159 / 2006 / NĐ - CP  ngày 28/12/2006, số  11 / 2011 / NĐ - CP  ngày 30/01/2011 và số  23 / 2012 / NĐ - CP  ngày 03/4/2012 của Chính phủ) đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/ 01 / 2015  thì từ ngày 01/ 01 / 2015  được điều chỉnh mức hưởng như sau:


  Mức lương hưu, trợ cấp BHXH,

  trợ cấp hàng tháng từ tháng =  01 / 2015 

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng  12 / 2004 


x 1,08

2.        Tổ chức thực hiện


 1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)


  Để đảm bảo kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định, BHXH tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP , Thông tư số  05 / 2015 / TT -  BLĐTBXH và hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hưởng trước ngày 01/ 01 / 2015  mà từ ngày 01/ 01 / 2015  còn đang hưởng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh); tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (theo mẫu đính kèm) đối với từng trường hợp theo quy định và in phiếu điều chỉnh khi di chuyển hoặc khi có yêu cầu; lập báo cáo về đối tượng và kinh phí theo mẫu đính kèm văn bản này gửi BHXH Việt Nam trước ngày 01/5/2015.

 2. Trung tâm Công nghệ thông tin


  Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến BHXH tỉnh.


 3. Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam


Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.


Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • BHXH Bộ Quốc phòng;

 • BHXH Công an nhân dân;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

 • Website BHXH Việt Nam;

 • Lưu VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Xuân Phương


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI  TỈNH / TP…… .

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………..

……, ngày…. tháng…. năm…..


PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ  09 / 2015 / NĐ - CP 

Họ và tên: ……………………………………………………………. Nam (nữ) ............ Ngày tháng năm sinh: ..............................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc: ...............................................................................


Đơn vị công tác khi nghỉ việc: ..................................................................................


..................................................................................................................................


Hưởng chế độ (1) ……… từ ngày…… tháng…… năm........; số hồ sơ .................


 1. Lý do điều chỉnh:


  Điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP  ngày 22/ 01 / 2015  của Chính phủ và Thông tư số  05 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


 2. Nội dung điều chỉnh:


Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng  12 / 2014  (không bao gồm phụ cấp khu vực hàng tháng): ………………. đồng


Tỷ lệ điều chỉnh tăng thêm 8%


Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng kể từ tháng 01 năm 2015: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng  12 / 2014  x 1,08 = ……………… đồng


Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng chênh lệch sau khi điều chỉnh: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 01 năm 2015 - Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng  12 / 2014  = …………….. đồng


Số tháng được truy lĩnh: ……… tháng (từ tháng  01 / 2015  đến ……… (2))


Số tiền được truy lĩnh: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng chênh lệch sau khi điều chỉnh x số tháng được truy lĩnh = ………………………đồng;


(Ghi số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………………..)


GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)


Hướng dẫn lập mẫu:

 1. Ghi rõ loại chế độ được điều chỉnh: hưu trí bảo hiểm xã hội bắt buộc, hưu trí bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưu nông dân Nghệ An, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số  91 / 2000 / QĐ - TTg , trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số  613 / QĐ - TTg , trợ cấp hàng tháng cán bộ xã, phường, thị trấn, trợ cấp hàng tháng công nhân cao su.

 2. Ghi thời điểm là tháng trước tháng ban hành phiếu điều chỉnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ…….

-------


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ  09 / 2015 / NĐ - CP  ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TRƯỚC NGÀY 01/ 01 / 2015 

(Kèm theo Công văn số  537 / BHXH - CSXH  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của BHXH Việt Nam)Đối tượng


Số người hưởng chế độ thời điểm tháng  01 / 2015 


(người)


Mức hưởng bình quân tháng  12 / 2014 


(đồng)

Tổng kinh phí chi trả chế độ tháng  01 / 2015  (chưa điều chỉnh)


(triệu đồng)


Mức hưởng bình quân tháng  01 / 2015  (đã điều chỉnh)


(đồng)


Tổng kinh phí chi trả chế độ tháng  01 / 2015  (đã điều chỉnh)


(triệu đồng)


Tổng kinh phí tăng thêm một tháng do điều chỉnh theo Nghị định số  09 / 2015 / NĐ - CP 


(triệu đồng)


Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)=(2) x (3)

(5) = (3) x 8%

(6) = (2) x (5)

(7) = (6)-(4)

(8)

1. Hưu trí BHXH bắt buộc

- Hưu CNVC

Trong đó: NSNN đảm bảo

- Hưu liên doanh

- Hưu thành phần KT khác

- Hưu cán bộ xã theo NĐ121

- Hưu quân đội

Trong đó: NSNN đảm bảo

2. Trợ cấp mất sức lao động

3. Trợ cấp hàng tháng theo QĐ số  91 / 2000 / QĐ - TTg 

4. Trợ cấp hàng tháng theo QĐ số  613 / QĐ - TTg 


5. Trợ cấp hàng tháng công nhân cao su

6. Trợ cấp cán bộ xã, phường, thị trấn

7. Hưu trí BHXH tự nguyện

8. Hưu nông dân Nghệ An

Tổng cộng

Ghi chú: Kinh phí chi trả không bao gồm phụ cấp khu vực hàng tháng.Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày….. tháng….. năm…..

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.