Open navigation

Quyết định 56/QĐ-BHXH Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  56 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ  01 / NQ - CP  NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số  05 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ vào Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như điều 2;

 • Hội đồng Quản lý NHXH Việt Nam (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 • TGĐ và các Phó TGĐ;

 • Website BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, KHĐT(05b).

  TỔNG GIÁM ĐỐC


  Nguyễn Thị Minh

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ  01 / NQ - CP  NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  56 / QĐ - BHXH  ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


  Căn cứ Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:


  1. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu


   1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.


   2. Chỉ tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao.


  2. Nhiệm vụ và giải pháp


   1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số  21 - NQ / TW  ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.


   2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số  538 / QĐ - TTg  ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.


    Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện.


   3. Triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số  46 / 2014 / QH13  ngày 13/6/2014 (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi), Luật BHXH số  58 / 2014 / QH13  ngày 20/11/2014 (sau đây gọi là Luật BHXH sửa đổi) và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN


    1. Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp;


     • Chủ động phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi; phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi.

     • Tổ chức giao ban công tác BHYT với Bộ Y tế định kỳ hàng quý, hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHYT sửa đổi.


    2. Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


     • Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH sửa đổi, Luật việc làm về nội dung BHTN, Luật an toàn, vệ sinh lao động về nội dung tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


     • Nghiên cứu, tham gia với các Bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản về chính sách BHXH, BHTN; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định pháp luật.


    3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam


    • Xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản thực hiện, văn bản quản lý trong Ngành đảm bảo phù hợp với Luật BHYT sửa đổi, Luật BHXH sửa đổi, từ công tác thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, tài chính kế toán, dược - vật tư y tế...


   4. Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật định, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giảm nợ đọng


    Ban Thu chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


    • Triển khai hiệu quả các biện pháp phát triển bền vững các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.


    • Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ giao.


    • Thường xuyên báo cáo cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về tình hình thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.


    • Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên đề và kiên quyết xử lý các đơn vị nợ; lập hồ sơ, kiên quyết xử lý và khởi kiện đơn vị nợ đọng ra tòa để tăng cường việc đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT.


   5. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT


    Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

    • Tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng chế độ; Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí để các đơn vị có đủ nguồn chi trả trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác quản lý đối tượng; báo tăng, báo giảm kịp thời.


    • Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai đối với các địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, Lào Cai; khắc phục bất cập, hạn chế tại các địa phương đang thực hiện chi trả qua bưu điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


   6. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT


    1. Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực Nam và BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


     • Thực hiện tốt việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế; quản lý, sử dụng an toàn hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện tốt công tác giám định BHYT, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT kịp thời, đúng quy định.


     • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh, khắc phục tình trạng bội chi quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại một số địa phương và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.


     • Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung trên tỷ lệ hồ sơ bệnh án.


    2. Ban Dược và Vật tư y tế chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    • Tham gia xây dựng Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán, danh mục thuốc do Việt Nam sản xuất đáp ứng yêu cầu điều trị; tham gia Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc.


    • Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


    • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT đặc biệt công tác tham gia Hội đồng đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


   7. Quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính

    1. Ban Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


     • Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.


     • Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo đúng tinh thần Chỉ thị số  22 / CT - TTg  ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và quy định của Luật đầu tư công.


     • Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn luật.


     • Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định. Bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới; thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công.


    2. Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


     • Tập trung nghiên cứu và tham gia với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính của Ngành phù hợp với Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi. Báo cáo đánh giá thực hiện thí điểm cơ chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương theo Quyết định số  37 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng mức chi phí quản lý của Ngành.


     • Tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm triệt để tiết kiệm, đúng chế độ quy định, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ đầu khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công.


     • Cắt giảm tối đa các khoản kinh phí hội nghị, hội thảo, các hoạt động phô trương lãng phí, không cần thiết. Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.


    3. Ban Đầu tư quỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam


    • Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án đầu tư các quỹ bảo hiểm năm 2015 được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua.


   8. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính


    1. Các Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

     • Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử để cắt giảm giờ thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.


     • Triển khai xây dựng các quy trình, thủ tục, hồ sơ về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tiến tới thực hiện đầy đủ giao dịch điện tử tại tất cả các nội dung.


     • Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh.


    2. Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


     • Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số  05 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam phù hợp với Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.


     • Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc phù hợp với thực tế của Ngành. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH các tỉnh.


     • Thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức, đổi mới hệ thống tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm qua thực thi nhiệm vụ công tác; chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.


    3. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:


   9. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính để tạo ra môi trường làm việc điện tử rộng khắp phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành, công tác nghiệp vụ BHXH, BHYT và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp.


   10. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm


    Ban Kiểm tra chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    • Thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2015 đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số  1279 / QĐ - BHXH  ngày 16/11/2014.

    • Phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Y tế, Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.


    • Thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới tiếp công dân, giải quyết kịp thời mọi khiếu nại, thắc mắc của công dân liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT; không để tình trạng đơn thư tồn đọng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước.


   11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT


    Ban Tuyên truyền chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    • Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


    • Nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến cán bộ và nhân dân trên phạm vi cả nước.


    • Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông: Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân để tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và các hoạt động của ngành BHXH.


    • Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang thông tin điện tử BHXH duy trì các chuyên trang, chuyên mục và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số  21 - NQ / TW  của Bộ Chính trị, Nghị quyết  01 / NQ - CP  của Chính phủ.


    • BHXH các tỉnh chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo và sóng phát thanh - truyền hình địa phương; chủ động cung cấp thông tin, số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.


    • Giới thiệu, quảng bá hình ảnh và hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam.


   12. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng


    Các Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:


    • Triển khai có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch và Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đẩy

     mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


    • Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính và của các cơ quan thanh tra, kiểm tra Trung ương và địa phương khác.


    • BHXH các tỉnh thực hiện đúng quy định về quản lý tiền mặt, tiền gửi và quy định tại thỏa thuận liên ngành giữa hệ thống BHXH với hệ thống Ngân hàng, Kho bạc nhằm tập trung nhanh nguồn thu về BHXH Việt Nam để đáp ứng nhu cầu chi trả các chế độ BHXH, BHYT và nâng cao hiệu quả đầu tư tăng trưởng quỹ; kiểm tra tổ chức chi trả, quản lý đối tượng của các đại lý chi trả; xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác tài chính, tài sản, chi trả các chế độ BHXH, BHYT.


    • Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng thụ động, quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.


  3. Tổ chức thực hiện


Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2015 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh:


 1. Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 1 năm 2015 chương trình hành động cụ thể của đơn vị, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, thời gian; gửi BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15 tháng 02 năm 2015 để theo dõi, giám sát.


 2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị năm 2015 gửi BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đầu tư: bankhtc@vss.gov.vn) trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.


 3. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.


 4. Phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, công chức, viên chức ngành BHXH quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phục vụ nhân dân và người lao động ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015” đến từng đơn vị và cá nhân trong toàn Ngành.Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.