Open navigation

Quyết định 326/QĐ-TTg Bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích kèm theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 326 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


BỔ SUNG DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 130 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số: 1486 / BGTVT - TC ngày 03 tháng 02 năm 2015, 15125 / BGTVT - TC ngày 28 tháng 11 năm 2014) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 18783 / BTC - TCDN ngày 24 tháng 12 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9468 / BKHĐT - KCHTĐT ngày 18 tháng 12 năm 2014),


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ sung dịch vụ hoa tiêu đường thủy nội địa vào Danh mục A sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo Nghị định số 130 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 2;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  • HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

  • Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Văn Ninh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.