Open navigation

Công văn 2023/VPCP-KTTH Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2023 / VPCP - KTTH

V/v: Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế,

- Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 161 / TTr - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014, ý kiến của các Bộ Công Thương (Công văn số 1224 / BCT - XNK ngày 03 tháng 02 năm 2015), Y tế (Công văn số 753 / BYT - ATTP ngày 02 tháng 02 năm 2015), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 311 / BKHCN - TĐC ngày 02 tháng 02 năm 2015), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 259 / BTTTT - THH ngày 28 tháng 01 năm 2015) về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong, quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông tại những văn bản nêu trên; đồng thời giải trình bổ sung về những nội dung sau:


  • Công nghệ dán tem trong Đề án so với yêu cầu sản xuất dây chuyền công nghiệp để bảo đảm khả thi khi áp dụng đối với rượu sản xuất trong nước.


  • Thực tế dán tem rượu hiện nay (rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước) về nguồn, mức kinh phí đầu tư dán tem, chi phí mua tem của doanh nghiệp... và dự kiến kinh phí triển khai dán tem theo công nghệ của Đề án (nguồn, mức kinh phí đầu tư hệ thống, đào tạo nhân lực, chi phí đối với doanh nghiệp...).


  • Phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan để thực hiện Đề án (kể cả khả năng thuê doanh nghiệp triển khai, cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho Đề án).


Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2015. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.I, KGVX, TKBT, HC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT,KTTH(3).LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.