Open navigation

Công văn 2046/BHXH-CSYT Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2046 / BHXH - CSYT 

V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định  47 / 2016 / NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số  47 / 2016 / N Đ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000  đồng / tháng . Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:


  1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.


  2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.


  3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).


  4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.


Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;

  • Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Minh Thảo

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.