Open navigation

Công văn 3141/BYT-TB-CT Đính chính giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế là chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, khí máu


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3141 / BYT - TB - CT

V/v đính chính giấy phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông


Bộ Y tế nhận được Công văn số  0518 / 2016  ngày 19/5/2016 của Công ty về việc đính chính thông tin trên giấy phép nhập khẩu TTBYT, sau khi xem xét tài liệu gửi kèm, Bộ Y tế có ý kiến như sau:


Bộ Y tế nhất trí đính chính nội dung trong công văn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế số:  2464 / BYT - TB - CT  ngày 04/05/2016 của Bộ Y tế đã cấp cho Công ty như sau:


Nội dung cần đính chính lại:TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Chất thử dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa, khí máu

Danh Mục cụ thể:

Abbott Point of Care Canada Limited., Canada


Abbott Point of Care Inc., Mỹ

1

PT/INR Cartridge

6

BNP Cartridge

11

EG6+ Cartridge

15

CG8+ Cartridge


2

Kaolin ACT Cartridge


7


G Cartridge


12


G3+ Cartridge


16


Crea Cartridge

3

cTnL Cartridge

8

EC4+ Cartridge

13

EC8+ Cartridge

17

CG4+ Cartridge

4

CK-MB Cartridge

9

E3+ Cartridge


14


6+ Cartridge


18


Celite ACT Cartridge

5

CHEM8 + Cartridge

10

EG7+Cartridge

Đề nghị Công ty làm việc với cơ quan Hải Quan để nhập khẩu theo quy định và chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh trang thiết bị y tế.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

  • Hải quan cửa khẩu;

  • Thanh tra Bộ;

  • Cổng TTĐT BYT;

  • Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Viết Tiến

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.