Open navigation

Công văn 2172/BHXH-DVT ngày 16/06/2015 Thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2172/BHXH-DVT

V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn của Sở Y tế, BHXH một số tỉnh, thành phố đề nghị thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh BHYT; Công văn của một số nhà thầu đề nghị điều chỉnh giảm giá một số loại thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có sự cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao đã trúng thầu. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Ngày 21/5/2015, lãnh đạo Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã có cuộc họp để xem xét, giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT đối với các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có sự cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao đã được nêu tại Công văn số 894/BHXH-DVT ngày 20/3/2015 của BHXH Việt Nam. Trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời thực hiện thanh toán chi phí thuốc BHYT theo nguyên tắc sau:

1. Đối với các thuốc đã sử dụng trước thời điểm ban hành công văn số 894/BHXH-DVT, BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện về các trường hợp cần chỉ định sử dụng các loại thuốc này để làm căn cứ thanh quyết toán. Kiên quyết từ chối thanh toán chi phí các thuốc nêu trên có biểu hiện lạm dụng trong chỉ định, sử dụng.

2. Đối với các loại thuốc đã được các nhà thầu đề nghị giảm giá, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bên mời thầu thương thảo, thống nhất mức giá thanh toán và chịu trách nhiệm về kết quả thương thảo với nhà thầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban: CSYT, KT, TCKT; KTNT, GĐB, GĐN;
 - Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Minh Thảo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.