Open navigation

Công văn 3368/TCT-KK Sửa đổi quy trình miễn giảm thuế theo Quyết định 1444/QĐ-TCT

 Hết hiệu lực: 20/04/2015 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3368 / TCT - KK 

V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm tại quy trình miễn giảm thuế ban hành theo Quyết định  1444 / QĐ - TCT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại quy trình. Để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế và phù hợp với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác miễn thuế, giảm thuế tại Cục  Thuế / Chi  cục Thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

 1. Về trường hợp cơ quan Thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế: thực hiện theo quy định tại Điều 21 và Điều 46 Chương VI Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 2. Bổ sung nội dung liên quan đến giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế sửa đổi, bổ sung Tiết d Điểm 2.2 Mục I Phần II quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 như sau:

  “Căn cứ kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở NNT, bao gồm: Biên bản kiểm tra; quyết định xử lý kết quả kiểm tra và các tài liệu có liên quan khác (nếu có) tiếp tục bổ sung nội dung vào Mục V và Mục VI Phiếu nhận xét và xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (mẫu số  01 / QTr -  MGT ban hành kèm theo công văn này) và lập Phiếu đề xuất miễn thuế, giảm thuế (mẫu số  04 / QTr - MGT  ban hành kèm theo công văn này) ”

 3. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục ban hành kèm theo công văn này, cụ thể như sau:

  1. Các mẫu biểu trong quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 áp dụng theo Thông tư số  28 / 2011 / TT - BTC  ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mẫu biểu mới theo hướng dẫn tại Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  2. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu tại Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thay bằng các mẫu biểu quy định tại Phụ lục kèm theo công văn này, cụ thể:

   Số TT


   TÊN VĂN BẢN


   MẪU SỐ

   SỐ TRANG


   1

   Phiếu nhận xét và xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế


    01 / QTr - MGT   2

   Thông báo về việc hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi quyết định miễn thuế, giảm thuế


    02 / QTr - MGT 
   3

   Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế


   03/QTr-MGT


   4

   Phiếu đề xuất miễn thuế, giảm thuế

    04 / QTr - MGT    5

   Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thủ tục


    05 / QTr - MGT    6

   Báo cáo tổng hợp kết quả miễn thuế, giảm thuế


    06 / QTr - MGT 


   7

   Sổ theo dõi tình hình miễn thuế, giảm thuế

    07 / QTr - MGT


   (Mẫu biểu sửa đổi đính kèm công văn)

 4. Về việc báo cáo tổng hợp tình hình miễn, giảm thuế: liên quan đến báo cáo chi tiết kết quả và tình hình miễn thuế, giảm thuế thực hiện theo mẫu số  05 / QTr - MGT  và báo cáo tổng hợp tình hình miễn, giảm thuế thực hiện theo mẫu  06 / QTr - MGT  nêu tại Quy trình miễn, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số  1444 / QĐ - TCT  ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được thay bằng báo cáo theo mẫu  06 / QTr - MGT  và mẫu số  07 / QTr -  MGT nêu trên.

 5. Các mẫu biểu báo cáo nêu trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/9/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các  Vụ / Đơn  vị thuộc TCT;

 • Vụ TTHT (để đăng website);

 • Lưu: VT, KK(2b).


TỔNG CỤC TRƯỞNG


Bùi Văn Nam
Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.