Open navigation

Công văn 2402/BHXH-TCKT ngày 03/07/2014 Thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/BHXH-TCKT

V/v thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và Công văn số 1193/LĐTBXH-VL ngày 17/4/2014 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về mức, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg.

2. BHXH các tỉnh thực hiện chi trả mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg cho cơ sở đào tạo nghề kể từ ngày 01/12/2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSXH;
 - Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đình Khương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.