Open navigation

Công văn 2963/TCT-KK ngày 24/07/2020 Khai thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2963/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam

Trả lời công văn số WU-2020-0103 ngày 26/3/2020 của Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam (mã số thuế 3700262165; địa chỉ: số 7 đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa Công ty và Chi nhánh tại thành phố Hà Nội (mã số thuế 3700262165-002), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có các Công văn số 4398/TCT-KK ngày 29/10/2019 và số 2706/TCT-KK ngày 05/7/2019 trả lời Công ty về việc lập hóa đơn và khai, nộp thuế GTGT; có gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương (nơi Công ty đóng trụ sở chính) và Cục Thuế thành phố Hà Nội (nơi Chi nhánh của Công ty đóng trụ sở) để biết.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty và Chi nhánh để được hướng dẫn giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Wipro Unza Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Các Cục Thuế: Hà Nội, Bình Dương (để hỗ trợ người nộp thuế);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.