Open navigation

Công văn 836/LĐLĐ-CSPL ngày 25/08/2022 Báo cáo tình hình việc điều chỉnh lương năm 2022

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/LĐLĐ-CSPL

V/v báo cáo tình hình việc điều chỉnh lương năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
- Các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và thực hiện công văn số 4486/TLĐ-CSPL ngày 05/7/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Đ nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo tình hình thực hiện điều chỉnh lương như sau:

1. Số công đoàn cơ sở đã tham gia điều chỉnh lương đúng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

2. Số công đoàn cơ sở đã tham gia điều lương chưa đúng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

3. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở chưa điều chỉnh lương theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ (có danh sách đơn vị cụ thể);

4. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở điều chỉnh lương theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ có thực hiện đối thoại hoặc lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (có danh sách đơn vị cụ thể).

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện tinh thần công văn này và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật bancsplhcm@gmail.com) để báo cáo Thường trực trước ngày 29/8/2022.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thường trực LĐLĐ TP “
để b/cáo”;
 - Lưu: VT, CSP
L.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Chí Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.