Open navigation

Công văn 3674/TCHQ-TXNK ngày 06/09/2022 Tính tiền chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập để sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3674/TCHQ-TXNK

V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1895/HQBP-NV ngày 23/09/2021 của Cục Hi quan tỉnh Bình Phước về tính tiền chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập để sản xuất xuất khu chuyển tiêu thụ nội địa của Doanh nghiệp tư nhân Hiên Nghĩa (sau đây gọi là doanh nghiệp), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định: ...hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khu và hàng hóa tạm nhập - tái xut đã gii phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phi khai tờ khai hải quan mới. Chính sách qun lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách qun lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đu.

- Điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: “d) Trường hợp người nộp thuế thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hi quan, nếu cơ quan hi quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị n định số tiền thuế phi nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.”

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

+ Điểm a khoản 4 Điều 55 quy định thời hạn nộp thuế: a) Thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hi quan ban đu”;

+ Điểm a khoản 1 Điều 59 quy định một trong các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan qun lý thuế;

- Điểm a khoản 6 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời hạn nộp tiền thuế ấn định: “a) Thời hạn nộp tiền thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế.

Căn cứ các quy định trên, đối chiếu với trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Hiên Nghĩa đã nộp thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đu, sau đó bị n định thuế do tự ý thay đi mục đích sử dụng và kê khai, nộp thuế không đúng quy định thì phải nộp tiền chậm nộp. Thời điểm tính chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Cách tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 9 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (đ b/cáo);
- Cục GSQL (để biết);
 - Vụ Pháp ch
ế (để biết);
 - Cục KTSTQ (đ
ể biết);
 - Lưu: VT
,TXNK-Trang (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.