BỘ QUỐC PHÒNG

BẢO HIỂMHỘI

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 749/BHXH

V/v thông báo phát hành thẻ BHYT mẫu mới

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) số ghi trên thẻ BHYT. Được sự đồng ý của BHXH Việt Nam để BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT theo cấu trúc số định danh nhân (tại Công văn số 5093/BHXH-ST ngày 15/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT năm 2016); Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng trân trọng thông báo:

Kể ngày 01/01/2016 trở đi, BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ BHYT mẫu, thẻ mới vạch hai chiều (mẫu thẻ BHYT kèm theo) đối với toàn bộ đối tượng tham gia BHYT do quân đội quản (riêng mẫu thẻ BHYT đối với quân nhân thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân người làm công tác yếu).

Thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành theo mẫu cũ, nhưng còn giá trị sử dụng sau ngày 01/01/2016, kể từ ngày 01/01/2016 trở đi sẽ không còn giá trị sử dụng để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Bảo hiểm hội Bộ Quốc phòng đề nghị Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định BHYT thanh toán đa tuyến biết để phối hợp thực hiện; đồng thời, thông báo tới các sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn nhằm bảo đảm quyền lợi cho người thẻ BHYT đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

 

 


 

Nơi nhận:

- BHXH Việt Nam (để b/c);

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trung tâm Giám định BHYT TT ĐT;

- Các đơn vị đầu mối trực thuộc BQP;

- Phòng, ban của BHXH BQP;

- Lưu VT, TST; Q120.


GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Thiếu tướng Hồ ThủyMẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA THÂN NHÂN QUÂN NHÂN TẠI NGŨ

----------------------------

MẶT TRƯỚC

 

 

MẶT SAU

 

 


 

 

MẶT TRƯỚC


MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

----------------------------


 

 

MẶT SAU