VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10856/VPCP-KTTH                                              Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

V/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập


 

Kính gửi:  - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp,

- Bộ Kế hoạch  Đầu tư;

- Văn phòng Trung ương.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17517/BTC-TCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc nộp lợi nhuận còn lại theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý, Thủ tướng Chính phủ ý kiến như sau:

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các quan liên quan hoàn thiện báo cáo trong đó làm khái niệm, phạm vi vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quan biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Văn Ninh;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp