VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 11024/VPCP-PL

V/v xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

 

Kính gửi:  - Bộ pháp;

                              - Các Bộ, quan ngang Bộ.

 

 

Xét đề nghị của Bộ pháp tại Báo cáo số 342/BC-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ý kiến như sau:

 

1. Các Bộ, quan ngang Bộ chỉ xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1473/QĐ-TTg, không đề xuất chia tách, tăng số lượng các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành;

 

2. Văn phòng Chính phủ trong quá trình tổng hợp, đề xuất xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như trong quá trình thẩm tra trước khi trình Chính phủ thông qua các nghị định này cần lưu ý ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, theo đó không chia tách, tăng số lượng các nghị định về xử vi phạm hành chính hiện hành.

 

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ pháp các quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT, ĐMDN, TCCV;

- Lưu: VT, PL (3).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Kiều Đình Thụ