BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3863/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc trong việc phân loại xác định số đối với mặt hàng bản chất chế phẩm thực phẩm dạng lỏng chứa collagen, chiết xuất thực vật, đường, vitamin, hương liệu,… công dụng làm đẹp da, chống lão hóa, đóng gói 50ml/lọ... với các tên thương mại như: Collagen EX, Collagen EX, Collagen Gold, Pure White W,... Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

 

1.  Về phân loại:

 

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hiện hành; chú giải chi tiết HS 2012 thì:

 

Mặt hàng bản chất chế phẩm thực phẩm dạng lỏng chứa collagen, chiết xuất thực vật, đường, vitamin, hương liệu,... công dụng làm đẹp da, chống lão hóa, đóng gói (trong chai hoặc túi) các dung tích: 30ml, 50ml, 70ml,... thể uống được ngay thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng nước ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác”. Tùy từng trường hợp: ga, hay không ga để phân loại vào số 2202.90.30 “- - Đồ uống không ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” hoặc 2202.90.90 “- - Loại khác”.

 

2.  Về xử lý thuế

 

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, soát việc khai, phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của các doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại đơn vị đối với mặt hàng trên. Đối chiếu nội dung hướng dẫn nêu tại điểm 1 để phân loại chính xác, thu đủ thuế theo quy định.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái